fbpx
Regulamin przekazywania darowizn za pośrednictwem systemu Dotpay

Regulamin przekazywania darowizn za pośrednictwem systemu Dotpay S.A. na rzecz Fundacji Krupa Gallery

1. Strona internetowa https://klatwaobfitosci.pl prowadzona i administrowana jest przez Fundację Krupa Gallery z siedzibą we Wrocławiu (53-126), al. Wiśniowa 85c/10 NIP 8992860424 REGON 382960362 KRS 0000779496

2. Niniejszy dokument ściśle określa warunki przekazywania darowizn on-line realizowanych poprzez serwis Dotpay S.A.

3. Darczyńcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.

4. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Fundacji – zostaną w całości przekazane na sfinansowanie produkcji filmu dokumentalnego poświęconego tematyce niedoboru wody pitnej na świecie.

5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Fundacja Krupa Gallery nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay S.A.

6. Serwis Dotpay umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Fundacji Krupa Gallery. Wpłat darowizn on-line można dokonać poprzez przelew elektroniczny obsługiwany przez Dotpay.

7. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają zwrotom.

8. Fundacja Krupa Gallery zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi Darczyńcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Darczyńca może złożyć reklamacje dotyczące Płatności w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Fundacji lub w formie elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: kontakt@krupagallery.pl

9. Fundacja Krupa Gallery zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn on-line jest Fundacja Krupa Gallery. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności on-line jest Dotpay S.A.

10. Fundacja Krupa Gallery zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

11. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

12. Fundacja Krupa Gallery zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.

13. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.